Comórtais don Scríbhneoir Fásta

Uimhir agus Teideal an Chomórtais

Comórtas Liteartha do Dhaoine Óga

Roinn A: Iomaitheoirí faoi 16 ar 1/7/2014
Roinn B: Iomaitheoirí faoi 21 ar 1/7/2014


A1 rscéal - Ficsean Ginearlta

An Chéad Duais: €3,000; An Dara Duais: €1,000 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Ficsean soléite, spreagil a bheadh drithe ar an léitheoir fsta a bhfuil suim aige/aici sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire siamsaochta. 

Ba cheart insint agus stl bheomhar sholéite i nGaeilge ndrtha a bheith mar bhuns leis an reacaireacht sa scéal. 

T an comrtas seo oscailte do shaothair nuascrofa/nuafhoilsithe.

N bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcl le linn na bliana céanna is a reachtlfar an comrtas. 

N ghlacfar ach le hiarratas amhin aon scrbhneoir.


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A2 Ficsean do Dhaoine ga: Aoisghrpa 9/10 mbliana - 12 bhliain

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Moltar go mbeadh 8,000-10,000 focal sa saothar. 

Féach treoracha eile ar leathanach 6.


Tille iomaochta €20.


Treoracha do chomrtais A2 & A3

Glacfar le bunscrbhnn sna catagir seo a leanas:

a)  bhar nuachumtha

b)  aistrichn theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c)  Athinsint ar sheanscéal n ar scéal béaloidis.

Saothar soléite, tarraingteach thaobh bhair de, don aoisghrpa at i gceist. Moltar do na hdair eolas a fhil faoi na cinelacha leabhar a bhaineann leis na haoisghrpa léitheoireachta éagsla. Tugtar treoir ghinearlta maidir le lon na bhfocal do na haoisghrpa éagsla. Molta seachas coinnollacha dochta at i gceist.  T na comrtais seo oscailte do shaothair nuascrofa/nuafhoilsithe. N bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcl le linn na bliana céanna is a reachtlfar an comrtas. 


ˆˆAr ais go dtí an barr


A3 Ficsean do Dhaoine ga: Aoisghrpa 13 bliana - 15 bliana

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Moltar go mbeadh 10,000+ focal sa saothar.

Féach treoracha eile ar leathanach 6.


Tille iomaochta €20.


Treoracha do chomrtais A2 & A3

Glacfar le bunscrbhnn sna catagir seo a leanas:

a)  bhar nuachumtha

b)  aistrichn theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c)  Athinsint ar sheanscéal n ar scéal béaloidis.

Saothar soléite, tarraingteach thaobh bhair de, don aoisghrpa at i gceist. Moltar do na hdair eolas a fhil faoi na cinelacha leabhar a bhaineann leis na haoisghrpa léitheoireachta éagsla. Tugtar treoir ghinearlta maidir le lon na bhfocal do na haoisghrpa éagsla. Molta seachas coinnollacha dochta at i gceist.  T na comrtais seo oscailte do shaothair nuascrofa/nuafhoilsithe. N bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcl le linn na bliana céanna is a reachtlfar an comrtas. 


ˆˆAr ais go dtí an barr


A4 Saothar do Dhaoine Fsta a bhfuil bunlofacht bainte amach acu at i gceist.

An Chéad Duais: €2,000; An Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Glacfar le saothar i gceann ar bith de na catagir seo a leanas:

a) bhar nuachumtha

b) Aistrichn theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c) Athinsint ar sheanscéal n ar scéal béaloidis.

bhar inspéise ag duine fsta ach sid bainte as reacaireacht a d'fheilfeadh d'aois litearthachta déagra ig.  

N mr don scrbhneoir aghaidh a thabhairt ar bhar a gcuirfeadh léitheoir fsta suim ann.  

N mr gluais ar bun n ar imeall na leathnaigh agus na nta gluaise ar fad a bheith tugtha le chéile mar fhoclirn ag deireadh an leabhair.  

T na comrtais seo oscailte do shaothair nuascrofa/nuafhoilsithe.  N bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcl le linn na bliana céanna is a reachtlfar an comrtas.

 

Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A5 Gearrscéal - Duais an Mhaolnaigh

An Chéad Duais: €400; An Dara Duais: €200 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Moltar go mbeadh os cionn 2,500 focal sa saothar. 


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A6 Dn

Duais: €400 Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge


Téama: bhar de rogha an fhile.


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A7 Cnuasach Filochta

Duais €1,250 Maoinithe ag Coist Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta (Seirbhs Oideachais Chiarra agus Contaetha Chorca, an Chlir, Luimnigh, Phort Lirge, Thiobraid rann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhn na nGall; agus Chathracha Chorca, Phort Lirge, Luimnigh agus na Gaillimhe.)


Comrtas do chnuasach filochta a foilsodh mar leabhar sa bhliain reatha (idir 2 Iil 2013 agus 1 Iil 2014)?n a bheadh infhoilsithe mar leabhar. I gcs cnuasaigh a bheadh infhoilsithe is ceadmhach suas le 50% de na dnta a bheith i gcl cheana. (Ba chir sonra faoi sin a chur in éineacht leis an iarracht.)


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A8 Saothar Creidimh

Duais €1,000 Maoinithe ag Foilseachin bhair Spioradlta


Leabhar ar ghné den chreidimh agus a bhaineanna leis an gcultr Crosta, nach bhfuil foilsithe cheana. Moltar go mbeadh os cionn 30,000 focal sa saothar. 

Leabhar n sraith aist, don ghnthléitheoir, ar ghné de chultr n litrocht dhchasach Chrosta, ar fhealsnacht n ar dhiagacht Chrosta, beathaisnéis n leabhar staire ar cheann de na hbhair thuasluaite.

Beidh ts ite ag Foilseachin bhair Spioradlta ar feadh tréimhse dh bhliain i ndiaidh an chomrtais scrbhinn iontrla a fhoisli.


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A9 Léirmheastireacht ar Fhilocht

Duais: €400 Maoinithe ag Éigse Éireann - Poetry Ireland agus Oireachtas na Gaeilge


Is duais seo a bhronnfar ar alt n aiste léirmheasa ar nuafhilocht na Gaeilge a foilsodh idir 2 Iil 2013 agus 1 Iil 2014. N mr don léirmheas a bheith i nGaeilge. T cead ag dair, n ag eagarthir, cipeanna de dhréachta ar mian leo go gcuirf san ireamh iad a iontril don chomrtas seo.


Tille iomaochta €15.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A10 Saothar Pris

Duais: €1,250 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Saothar pris neamhfhoilsithe, taighde n fiscean, at lorg sa chomrtas seo. 

Moltar 20,000 focal, ar a laghad, a chur ar fil.


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A11 Pris (ar lean) Comrtas na Scrbhneoir ra do shaothar cruthaitheach a bheadh infhoilsithe mar leabhar scrbhneoir nr foilsodh aon leabhar leis/léi cheana.

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge.


Dfhéadfadh bailichn filochta n leabhar gearrscéalta, rscéal, drma n pros cruthaitheach a bheith i gceist.


Tille iomaochta €20.


ˆˆAr ais go dtí an barr


A12 Cur chun cinn na Gaeilge

Duais: €1,000 i gcuimhne Lil Nic Dhonncha & Bonn Dhonncha U Shilleabhin Maoinithe ag Conradh na Gaeilge


Bronnfar an duais agus Bonn Dhonncha U Shilleabhin ar shaothar a dhéanann cur sos ar athbheochan na Gaeilge 1893 go 2013 i bhfoirm amlne leis na buaicphoint sonracha a thit amach le 120 bliain anuas.  


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A13 Aiste

Duaischiste: €1,000 Maoinithe ag Cumann na nInnealtir


Aiste theicniil n neamh-theicniil ar cheann de na téama seo a leanas:

i)Innealtireacht mar shlnaitheoir in aimsir lag tr;

ii)  An Innealtireacht idir eolaocht agus ealan;

iii) Innealtireacht amach anseo; n

iv) aon téama eile a bhaineann le hInnealtireacht.

Lon focal: 3,000 focal ar a laghad, ach gan dul thar 5,000 focal.


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A14 Drma Raidi

 

Duais: €500  Maoinithe ag RTÉ


Script do dhrma a bheadh feilinach le haghaidh craoladh raidi at lorg sa chomrtas seo. Drma cig déag (15) niméad at i gceist agus déanfar an chéad léiri den duaisiarracht ar RTÉ Raidi a hAon agus/n RTÉ Raidi na Gaeltachta.   Téama: Oscailte


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A15 Drma Aonghnmh

Duais: €600 Maoinithe ag dars na Gaeltachta


T an comrtas seo drithe ar shaothair dhrmaochta aonghnmh a bheadh feilinach le haghaidh léiri stitse.


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comrtas Cuimhneachin Aoidh U Ruairc (a)

An Chéad Duais: €200; an Dara Duais: €150


Bundrma nuacheaptha gan dul thar 30 niméad a doirfeadh do phist bunscoile go rang 3 (rang 3 san ireamh).


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comrtas Cuimhneachin Aoidh U Ruairc (b)

An Chéad Duais: €200; an Dara Duais: €150


Bundrma nuacheaptha gan dul thar 30 niméad a doirfeadh do phist bunscoile rang 4 go rang 6 (an d rang sin san ireamh).


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comrtas Cuimhneachin Aoidh U Ruairc (c)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €150


Duais i gcuimhne Dhonncha U Shilleabhin

Bundrma nuacheaptha gan dul thar 40 niméad a doirfeadh do scolir iar-bhunoideachais.


Tille iomaochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A17 Script Teilifse

Duais:?€1,000 Maoinithe ag TG4


Achoimre ar shraith nua drmaochta teilifse at lorg.

Bunsonra do shraith nua drmaochta/grinn teilifse i nGaeilge ina gcuirfear ar fil (i) leathanach amhin ag leagan amach coincheap na sraithe idir lthair agus imlne an scéil, (ii) bobla de na promhcharachtair agus (iii) script chrochnil do dh (2) radharc shamplacha n tsraith.


Tille iomaochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A18 Scéal drithe ar dhéagir

Duais: €500 Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lthchleas Gael


Scéal a mbeadh ceann de na cluich (iomint, peil, camgaocht n liathrid limhe) n imreoir n foirne stairila mar chlra don iarracht agus a doirfeadh do dhaoine ga idir 10 agus 18 mbliana.


Tille iomaochta €15


ˆˆAr ais go dtí an barr


A19 Agallamh Beirte

Duais: €500 Maoinithe ag dars na Gaeltachta


T an comrtas seo drithe ar agallaimh bheirte a bheadh feilinach do dhaoine ga san aoisghrpa 10-12. N mr don agallamh a bheith i bhfoirm véarsaochta agus feilinach don aoisghrpa thaobh bhair agus str focal de.

Bheif ag sil le idir 12-20 ceathr in aon agallamh ar leith.


Tille iomaochta €15      

ˆˆAr ais go dtí an barr


A20 Cumadireacht Amhrn

Duais: Corn Phroinsias U Mhaonaigh & €500 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


An aidhm at leis an gcomrtas seo n cumadir amhrn a spreagadh le hamhrin nua a chumadh a chanfa i stl sean-nis ionas go mbeadh leathn ndrtha dhéanamh ar repertoire na n-amhrnaithe sean-nis.

SONRA AN CHOMRTAIS 

VÉARSA, ar théama nua, a chumadh agus fonn traidisinta leis.

CEOL N miste (a) seanfhonn traidisinta a sid (mar shampla, amhrn nua a chumadh le fonn An Bonnn Bu n Bean an Fhir Rua, n eile) agus meadaracht an fhoinn a leanint (mar a dhéanfadh na fil fad); n (b) fonn nua a chumadh i stl thraidisinta dhchasach agus véarsa nua a chur leis, ag leanint mheadaracht an cheoil sin (mar a dhéanfadh na cruitir uaireanta).

Is g taifeadadh den amhrn (caiséad n dlthdhiosca) agus script a chur ar fil agus canfar an t-amhrn duaise le linn an Oireachtais. 

Cuirfear béim sa mholtireacht:

 i) ar fhirsteanacht an cheoil agus ar chaighden na véarsaochta;

ii) ar rithim na bhfocal; agus 

iii) mar a luonn an véarsaocht le stl agus teicnc na hamhrnaochta ar an sean-ns.


Tille iomaochta €20.


ˆˆAr ais go dtí an barr


B1 Saothar Cruthaitheach

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €200 Maoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn


Téama: Tr agus Teanga. Aiste: Comrtas do shaothar cruthaitheach tr leibhéal [ar a laghad 1,000 focal] a scrobhadh sa bhliain acadil 1 Iil 2014 - 1Iil 2015. Is g go mbeadh iarratasir clraithe le hInstitiid Tr Leibhéal do bhliain acadil 2014/15.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C1 Aiste: Roinn A (faoi 16)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €200   Maoinithe ag Cumann Lthchleas Gael


Aiste: (500 - 1,000 focal). Is g go mbeadh ceann de na cluich (iomint, peil, camgaocht n liathrid limhe) n imreoir n foirne stairila n daoine stairila a raibh baint acu le Cumann Lthchleas Gael mar chlra do gach iarracht.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C2 Aiste: Roinn B (faoi 21)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €200  Maoinithe ag Cumann Lthchleas Gael


Aiste: (1,500 - 2,000 focal). Is g go mbeadh ceann de na cluich (iomint, peil, camgaocht n liathrid limhe) n imreoir n foirne stairila n daoine stairila a raibh baint acu le Cumann Lthchleas Gael mar chlra do gach iarracht.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C3 Iriseoireacht- Roinn A (faoi 16)

Duais: €300 Maoinithe ag Comhar g


Alt a bheadh infhoilsithe, m.sh: gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; trchtaireacht spirt, pholaitiil n eacnamaochta; léirmheastireacht cheoil, drmaochta, scannnaochta; alt taighde n eile. Teorainn 1,000 focal. 


Tille iomaochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


C4 Iriseoireacht: Roinn B (faoi 21)

Duais: €300 Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coliste Ollscoile, Baile tha Cliath


Alt a bheadh infhoilsithe, m.sh: gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; trchtaireacht spirt, pholaitiil n eacnamaochta; léirmheastireacht cheoil, drmaochta, scannnaochta; alt taighde n eile. Teorainn 1,000 focal. 


Tille iomaochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


C5 Scéal: Roinn A (faoi 16)

An Chéad Duais: €300, Maoinithe ag cara leis an Oireachtas; an Dara Duais: €150 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Scéal de 500-1,000 focal ar bhar de rogha an scrbhneora.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C6 Scéal: Roinn B (faoi 21)

An chéad duais: €300; an dara duais: €150 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Scéal de 1,500-2,000 focal ar bhar de rogha an scrbhneora.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C7 Agallamh Beirte: Roinn B (faoi 21)

Duais: €300 Maoinithe ag dars na Gaeltachta


Agallamh beirte a bheadh feilinach do dhaoine in aoisghrpa an scrbhneora (is g don scrbhneoir a d(h)ta breithe a lonadh isteach ar an bhfoirm iontrla). N mr don agallamh a bheith i bhfoirm véarsaochta.

Bheif ag sil le idir 10 agus 18 ceathr in aon agallamh ar leith.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C8 Aiste n Gearrscéal: Roinn B (faoi 21)

Duais: €350; agus chomh maith leis sin, tabharfaidh ras na Scrbhneoir it ar Cheardlann Scrbhneoireachta don duaiseoir.


Duais i gcuimhne ar Risteard Mac Siacuis, ar Mhichel de Brca agus ar Ghearid Mac Spealin Faoi choimirce Chomharchumann de Naofa

Téama: Oscailte (rogha an scrbhneora). Saothar a bheidh idir 2,500 agus 3,500 focal.


Tille iomaochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


C9 Dn: Roinn A (faoi 16)

An chéad duais: €200; an dara duais: €100 Maoinithe ag Comhairle Contae an Chlir - Dlis dr nOidhreacht


bhar de rogha an fhile. 


Tille iomaochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


C10 Dn: Roinn B (faoi 21)

An chéad duais: €300; an dara duais: €200; agus chomh maith leis sin, tabharfaidh ras na Scrbhneoir it ar Cheardlann Scrbhneoireachta do na duaiseoir sa chomrtas seo.


Duais Shein U Rordin Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coliste na hOllscoile, Corcaigh

Téama:?bhar de rogha an fhile


Tille iomaochta €10h)

ˆˆAr ais go dtí an barr