Comórtais don Scríbhneoir Fásta

Uimhir agus Teideal an Chomórtais

Comórtas Liteartha do Dhaoine Óga

Roinn A: Iomaitheoirí faoi 16 ar 1/7/2014
Roinn B: Iomaitheoirí faoi 21 ar 1/7/2014


A1 Úrscéal - Ficsean Ginearálta

An Chéad Duais: €3,000; An Dara Duais: €1,000 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Ficsean soléite, spreagúil a bheadh dírithe ar an léitheoir fásta a bhfuil suim aige/aici sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire siamsaíochta. 

Ba cheart insint agus stíl bheomhar sholéite i nGaeilge nádúrtha a bheith mar bhunús leis an reacaireacht sa scéal. 

Tá an comórtas seo oscailte do shaothair nuascríofa/nuafhoilsithe.

Ní bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcló le linn na bliana céanna is a reachtálfar an comórtas. 

Ní ghlacfar ach le hiarratas amháin ó aon scríbhneoir.


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A2 Ficsean do Dhaoine Óga: Aoisghrúpa 9/10 mbliana - 12 bhliain

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Moltar go mbeadh 8,000-10,000 focal sa saothar. 

Féach treoracha eile ar leathanach 6.


Táille iomaíochta €20.


Treoracha do chomórtais A2 & A3

Glacfar le bunscríbhínní sna catagóirí seo a leanas:

a)  ábhar nuachumtha

b)  aistriúchán ó theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c)  Athinsint ar sheanscéal nó ar scéal béaloidis.

Saothar soléite, tarraingteach ó thaobh ábhair de, don aoisghrúpa atá i gceist. Moltar do na húdair eolas a fháil faoi na cineálacha leabhar a bhaineann leis na haoisghrúpaí léitheoireachta éagsúla. Tugtar treoir ghinearálta maidir le líon na bhfocal do na haoisghrúpaí éagsúla. Moltaí seachas coinníollacha dochta atá i gceist.  Tá na comórtais seo oscailte do shaothair nuascríofa/nuafhoilsithe. Ní bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcló le linn na bliana céanna is a reachtálfar an comórtas. 


ˆˆAr ais go dtí an barr


A3 Ficsean do Dhaoine Óga: Aoisghrúpa 13 bliana - 15 bliana

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Moltar go mbeadh 10,000+ focal sa saothar.

Féach treoracha eile ar leathanach 6.


Táille iomaíochta €20.


Treoracha do chomórtais A2 & A3

Glacfar le bunscríbhínní sna catagóirí seo a leanas:

a)  ábhar nuachumtha

b)  aistriúchán ó theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c)  Athinsint ar sheanscéal nó ar scéal béaloidis.

Saothar soléite, tarraingteach ó thaobh ábhair de, don aoisghrúpa atá i gceist. Moltar do na húdair eolas a fháil faoi na cineálacha leabhar a bhaineann leis na haoisghrúpaí léitheoireachta éagsúla. Tugtar treoir ghinearálta maidir le líon na bhfocal do na haoisghrúpaí éagsúla. Moltaí seachas coinníollacha dochta atá i gceist.  Tá na comórtais seo oscailte do shaothair nuascríofa/nuafhoilsithe. Ní bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcló le linn na bliana céanna is a reachtálfar an comórtas. 


ˆˆAr ais go dtí an barr


A4 Saothar do Dhaoine Fásta a bhfuil bunlíofacht bainte amach acu atá i gceist.

An Chéad Duais: €2,000; An Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge


Glacfar le saothar i gceann ar bith de na catagóirí seo a leanas:

a) Ábhar nuachumtha

b) Aistriúchán ó theanga eile ar bith seachas an Béarla 

c) Athinsint ar sheanscéal nó ar scéal béaloidis.

Ábhar inspéise ag duine fásta ach úsáid bainte as reacaireacht a d'fheilfeadh d'aois litearthachta déagóra óig.  

Ní mór don scríbhneoir aghaidh a thabhairt ar ábhar a gcuirfeadh léitheoir fásta suim ann.  

Ní mór gluais ar bun nó ar imeall na leathnaigh agus na nótaí gluaise ar fad a bheith tugtha le chéile mar fhoclóirín ag deireadh an leabhair.  

Tá na comórtais seo oscailte do shaothair nuascríofa/nuafhoilsithe.  Ní bheidh bac ar iarratais a chuirtear i gcló le linn na bliana céanna is a reachtálfar an comórtas.

 

Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A5 Gearrscéal - Duais an Mhaolánaigh

An Chéad Duais: €400; An Dara Duais: €200 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Moltar go mbeadh os cionn 2,500 focal sa saothar. 


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A6 Dán

Duais: €400 Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge


Téama: Ábhar de rogha an fhile.


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A7 Cnuasach Filíochta

Duais €1,250 Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta (Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge, Luimnigh agus na Gaillimhe.)


Comórtas do chnuasach filíochta a foilsíodh mar leabhar sa bhliain reatha (idir 2 Iúil 2013 agus 1 Iúil 2014) nó a bheadh infhoilsithe mar leabhar. I gcás cnuasaigh a bheadh infhoilsithe is ceadmhach suas le 50% de na dánta a bheith i gcló cheana. (Ba chóir sonraí faoi sin a chur in éineacht leis an iarracht.)


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A8 Saothar Creidimh

Duais €1,000 Maoinithe ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta


Leabhar ar ghné den chreidimh agus a bhaineanna leis an gcultúr Críostaí, nach bhfuil foilsithe cheana. Moltar go mbeadh os cionn 30,000 focal sa saothar. 

Leabhar nó sraith aistí, don ghnáthléitheoir, ar ghné de chultúr nó litríocht dhúchasach Chríostaí, ar fhealsúnacht nó ar dhiagacht Chríostaí, beathaisnéis nó leabhar staire ar cheann de na hábhair thuasluaite.

Beidh tús áite ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta ar feadh tréimhse dhá bhliain i ndiaidh an chomórtais scríbhinn iontrála a fhoisliú.


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A9 Léirmheastóireacht ar Fhilíocht

Duais: €400 Maoinithe ag Éigse Éireann - Poetry Ireland agus Oireachtas na Gaeilge


Is duais í seo a bhronnfar ar alt nó aiste léirmheasa ar nuafhilíocht na Gaeilge a foilsíodh idir 2 Iúil 2013 agus 1 Iúil 2014. Ní mór don léirmheas a bheith i nGaeilge. Tá cead ag údair, nó ag eagarthóir, cóipeanna de dhréachtaí ar mian leo go gcuirfí san áireamh iad a iontráil don chomórtas seo.


Táille iomaíochta €15.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A10 Saothar Próis

Duais: €1,250 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Saothar próis neamhfhoilsithe, taighde nó fiscean, atá á lorg sa chomórtas seo. 

Moltar 20,000 focal, ar a laghad, a chur ar fáil.


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A11 Próis (ar lean) Comórtas na Scríbhneoirí Úra do shaothar cruthaitheach a bheadh infhoilsithe mar leabhar ó scríbhneoir nár foilsíodh aon leabhar leis/léi cheana.

An Chéad Duais: €2,000; an Dara Duais: €750 Maoinithe ag Foras na Gaeilge.


D’fhéadfadh bailiúchán filíochta nó leabhar gearrscéalta, úrscéal, dráma nó pros cruthaitheach a bheith i gceist.


Táille iomaíochta €20.


ˆˆAr ais go dtí an barr


A12 Cur chun cinn na Gaeilge

Duais: €1,000 i gcuimhne Lil Nic Dhonncha & Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin Maoinithe ag Conradh na Gaeilge


Bronnfar an duais agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin ar shaothar a dhéanann cur síos ar athbheochan na Gaeilge ó 1893 go 2013 i bhfoirm amlíne leis na buaicphointí sonracha a thit amach le 120 bliain anuas.  


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A13 Aiste

Duaischiste: €1,000 Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí


Aiste theicniúil nó neamh-theicniúil ar cheann de na téamaí seo a leanas:

i)Innealtóireacht mar shlánaitheoir in aimsir lag trá;

ii)  An Innealtóireacht – idir eolaíocht agus ealaín;

iii) Innealtóireacht amach anseo; nó

iv) aon téama eile a bhaineann le hInnealtóireacht.

Líon focal: 3,000 focal ar a laghad, ach gan dul thar 5,000 focal.


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A14 Dráma Raidió

 

Duais: €500  Maoinithe ag RTÉ


Script do dhráma a bheadh feiliúnach le haghaidh craoladh raidió atá á lorg sa chomórtas seo. Dráma cúig déag (15) nóiméad atá i gceist agus déanfar an chéad léiriú den duaisiarracht ar RTÉ Raidió a hAon agus/nó RTÉ Raidió na Gaeltachta.   Téama: Oscailte


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A15 Dráma Aonghnímh

Duais: €600 Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta


Tá an comórtas seo dírithe ar shaothair dhrámaíochta aonghnímh a bheadh feiliúnach le haghaidh léiriú stáitse.


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comórtas Cuimhneacháin Aoidh Uí Ruairc (a)

An Chéad Duais: €200; an Dara Duais: €150


Bundráma nuacheaptha gan dul thar 30 nóiméad a d’oirfeadh do pháistí bunscoile go rang 3 (rang 3 san áireamh).


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comórtas Cuimhneacháin Aoidh Uí Ruairc (b)

An Chéad Duais: €200; an Dara Duais: €150


Bundráma nuacheaptha gan dul thar 30 nóiméad a d’oirfeadh do pháistí bunscoile ó rang 4 go rang 6 (an dá rang sin san áireamh).


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A16 Comórtas Cuimhneacháin Aoidh Uí Ruairc (c)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €150


Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin

Bundráma nuacheaptha gan dul thar 40 nóiméad a d’oirfeadh do scoláirí iar-bhunoideachais.


Táille iomaíochta €15

ˆˆAr ais go dtí an barr


A17 Script Teilifíse

Duais: €1,000 Maoinithe ag TG4


Achoimre ar shraith nua drámaíochta teilifíse atá á lorg.

Bunsonraí do shraith nua drámaíochta/grinn teilifíse i nGaeilge ina gcuirfear ar fáil (i) leathanach amháin ag leagan amach coincheap na sraithe idir láthair agus imlíne an scéil, (ii) bíobla de na príomhcharachtair agus (iii) script chríochnúil do dhá (2) radharc shamplacha ón tsraith.


Táille iomaíochta €20.

ˆˆAr ais go dtí an barr


A18 Scéal dírithe ar dhéagóirí

Duais: €500 Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael


Scéal a mbeadh ceann de na cluichí (iomáint, peil, camógaíocht nó liathróid láimhe) nó imreoirí nó foirne stairiúla mar chúlra don iarracht agus a d’oirfeadh do dhaoine óga idir 10 agus 18 mbliana.


Táille iomaíochta €15


ˆˆAr ais go dtí an barr


A19 Agallamh Beirte

Duais: €500 Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta


Tá an comórtas seo dírithe ar agallaimh bheirte a bheadh feiliúnach do dhaoine óga san aoisghrúpa 10-12. Ní mór don agallamh a bheith i bhfoirm véarsaíochta agus feiliúnach don aoisghrúpa ó thaobh ábhair agus stór focal de.

Bheifí ag súil le idir 12-20 ceathrú in aon agallamh ar leith.


Táille iomaíochta €15      

ˆˆAr ais go dtí an barr


A20 Cumadóireacht Amhrán

Duais: Corn Phroinsias Uí Mhaonaigh & €500 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


An aidhm atá leis an gcomórtas seo ná cumadóirí amhrán a spreagadh le hamhráin nua a chumadh a chanfaí i stíl sean-nóis ionas go mbeadh leathnú nádúrtha á dhéanamh ar repertoire na n-amhránaithe sean-nóis.

SONRAÍ AN CHOMÓRTAIS 

VÉARSAÍ, ar théama nua, a chumadh agus fonn ‘traidisiúnta’ leis.

CEOL Ní miste (a) seanfhonn traidisiúnta a úsáid (mar shampla, amhrán nua a chumadh le fonn ‘An Bonnán Buí’ nó ‘Bean an Fhir Rua’, nó eile) agus meadaracht an fhoinn a leanúint (mar a dhéanfadh na filí fadó); nó (b) fonn nua a chumadh i stíl thraidisiúnta dhúchasach agus véarsaí nua a chur leis, ag leanúint mheadaracht an cheoil sin (mar a dhéanfadh na cruitirí uaireanta).

Is gá taifeadadh den amhrán (caiséad nó dlúthdhiosca) agus script a chur ar fáil agus canfar an t-amhrán duaise le linn an Oireachtais. 

Cuirfear béim sa mholtóireacht:

 i) ar fhóirsteanacht an cheoil agus ar chaighdeán na véarsaíochta;

ii) ar rithim na bhfocal; agus 

iii) mar a luíonn an véarsaíocht le stíl agus teicnící na hamhránaíochta ar an sean-nós.


Táille iomaíochta €20.


ˆˆAr ais go dtí an barr


B1 Aiste: Roinn A (faoi 16)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €200   Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael


Aiste: (500 - 1,000 focal). Is gá go mbeadh ceann de na cluichí (iomáint, peil, camógaíocht nó liathróid láimhe) nó imreoir nó foirne stairiúla nó daoine stairiúla a raibh baint acu le Cumann Lúthchleas Gael mar chúlra do gach iarracht.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B2 Aiste: Roinn B (faoi 21)

An Chéad Duais: €300; an Dara Duais: €200  Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael


Aiste: (1,500 - 2,000 focal). Is gá go mbeadh ceann de na cluichí (iomáint, peil, camógaíocht nó liathróid láimhe) nó imreoir nó foirne stairiúla nó daoine stairiúla a raibh baint acu le Cumann Lúthchleas Gael mar chúlra do gach iarracht.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B3 Iriseoireacht- Roinn A (faoi 16)

Duais: €300 Maoinithe ag Comhar Óg


Alt a bheadh infhoilsithe, m.sh: gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; tráchtaireacht spóirt, pholaitiúil nó eacnamaíochta; léirmheastóireacht cheoil, drámaíochta, scannánaíochta; alt taighde nó eile. Teorainn 1,000 focal. 


Táille iomaíochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


B4 Iriseoireacht: Roinn B (faoi 21)

Duais: €300 Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath


Alt a bheadh infhoilsithe, m.sh: gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; tráchtaireacht spóirt, pholaitiúil nó eacnamaíochta; léirmheastóireacht cheoil, drámaíochta, scannánaíochta; alt taighde nó eile. Teorainn 1,000 focal. 


Táille iomaíochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


B5 Scéal: Roinn A (faoi 16)

An Chéad Duais: €300, Maoinithe ag cara leis an Oireachtas; an Dara Duais: €150 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Scéal de 500-1,000 focal ar ábhar de rogha an scríbhneora.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B6 Scéal: Roinn B (faoi 21)

An chéad duais: €300; an dara duais: €150 Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge


Scéal de 1,500-2,000 focal ar ábhar de rogha an scríbhneora.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B7 Agallamh Beirte: Roinn B (faoi 21)

Duais: €300 Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta


Agallamh beirte a bheadh feiliúnach do dhaoine in aoisghrúpa an scríbhneora (is gá don scríbhneoir a d(h)áta breithe a líonadh isteach ar an bhfoirm iontrála). Ní mór don agallamh a bheith i bhfoirm véarsaíochta.

Bheifí ag súil le idir 10 agus 18 ceathrú in aon agallamh ar leith.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B8 Aiste nó Gearrscéal: Roinn B (faoi 21)

Duais: €350; agus chomh maith leis sin, tabharfaidh Áras na Scríbhneoirí áit ar Cheardlann Scríbhneoireachta don duaiseoir.


Duais i gcuimhne ar Risteard Mac Siacuis, ar Mhicheál de Búrca agus ar Ghearóid Mac Spealáin Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa

Téama: Oscailte (rogha an scríbhneora). Saothar a bheidh idir 2,500 agus 3,500 focal.


Táille iomaíochta €10.

ˆˆAr ais go dtí an barr


B9 Dán: Roinn A (faoi 16)

An chéad duais: €200; an dara duais: €100 Maoinithe ag Comhairle Contae an Chláir - Dílis dár nOidhreacht


Ábhar de rogha an fhile. 


Táille iomaíochta €10

ˆˆAr ais go dtí an barr


B10 Dán: Roinn B (faoi 21)

An chéad duais: €300; an dara duais: €200; agus chomh maith leis sin, tabharfaidh Áras na Scríbhneoirí áit ar Cheardlann Scríbhneoireachta do na duaiseoirí sa chomórtas seo.


Duais Sheáin Uí Ríordáin Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Téama: Ábhar de rogha an fhile


Táille iomaíochta €10h)

ˆˆAr ais go dtí an barr