FOLÚNTAS: OIFIGEACH CLÉIREACHAIS (GINEARÁLTA)
SCÁLA TUARASTAL: €22,879 - €38,341
IONAD OIBRE: Baile Átha Cliath

Cuirfidh an tOifigeach Cléireachais tacaíocht chléireachais agus riaracháin ar fáil d’fhoireann an Oireachtrais inár gcuid oifigí éagsúla.

CÚRAIMÍ

 • Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh;
 • Tacaíocht riaracháin a sholáthar d’oifigí eile na heagraíochta;
 • Bainistíocht a dhéanamh ar chomhfhreagras na heagraíochta: m.sh., déileáil le ríomhphoist, litreacha a dhréachtadh, cúraimí teileafóin;
 • Freastal ar fhiosruithe ón bpobal agus ó dhreamanna éagsúla a mbíonn déileáil ag an eagraíocht leo;
 • Gnáth-dhualgais cléireachais a chomhlíonadh (déileáil le postas, rúnaíocht a dhéanamh, stáiseanóireacht a bhainistiú &rl);
 • Córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád;
 • Ullmhúcháin do chruinnithe (comhfhreagras, cáipéisí agus ionaid a ullmhú);
 • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil d’imeachtaí na heagraíochta.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla idir scríofa agus labhartha
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Súil ghéar anailíseach
 • A bheith in ann obair a chur i gcrích faoi bhrú sprioc-amanna
 • Scileanna eagrúcháin den scoth
 • Eolas beacht ar chórais bhainistíochta inneachair
 • Taithí ar thuairiscí a scríobh

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 5 Eanáir 2018, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Bunmhaoiniú ó