Oifigeach Gréasán (Tuaisceart Éireann)

Folúntais | An tOireachtas
TUARASTAL £27,299 - £28,167 (Grád: EOI)
LÁTHAIR OIBRE Is i dTuaisceart Éireann atá an post seo lonnaithe. Post ar chonradh bliana é seo, leis an bhféidearthacht cur leis.

CEANNEAGRAÍOCHT sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas. Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH GRÉASÁN rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Gréasáin cainteoirí Gaeilge a bhunú agus a chothú;
 • Pleananna straitéiseacha a ullmhú maidir le forbairt na ngréasán sin;
 • Comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile a chothú agus a fhorbairt;
 • Bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú;
 • Tionscnaimh bhreisluacha don eagraíocht a phleanáil agus a stiúradh;
 • Tuairiscí a chur ar fáil don bhainistíocht;
 • Tionscadail speisialta a thógáil ar lámh de réir mar is cuí.

RIACHTANAIS

 • Bunchéim nó a chomhionann;
 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;
 • Eolas ar straitéisí forbartha gnó agus ar fhorbairt caidrimh;
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin; agus
 • Ceadúnas tiomána glan.

BEIDH SÉ INA BHUNTÁISTE AG IARRTHÓIR:

 • Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht ghaolmhar sa dlínse ó thuaidh;
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Sárscileanna cumarsáide a bheith aige/aici;
 • Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach;
 • Cur chuige anailíseach a bheith aige/aici maidir le bailiú faisnéise; agus
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 16 Eanáir 2020, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha,
Leas-Stiúrthóir,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Faigheann Oireachtas na Gaeilge bunmhaoiniú ó