FOLÚNTAS: OIFIGEACH GRÉASÁN
SCÁLA TUARASTAIL:  £25,871 - £27,271
IONAD OIBRE:  An tIúr, BT34 2DS

Beidh an tOifigeach Gréasán freagrach as gréasáin nua a bhunú agus a fhorbairt, tuairiscí a ullmhú agus a sholáthar don bhainistíocht, agus bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú.
Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar fadhbanna a réiteach agus beidh scileanna láidre cumarsáide, anailíse agus ceannaireachta aige/aici.

Freagrachtaí:

 • Gréasáin a bhunú agus a chothú;
 • Pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua;
 • Comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile a fhorbairt;
 • Deiseanna nua gnó a aimsiú;
 • Bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú;
 • Tionscnaimh bhreisluacha don eagraíocht a phleanáil agus a stiúradh;
 • Tuairiscí a chur ar fáil don bhainistíocht;
 • Branda na heagraíochta a láidriú sa phobal;
 • Tionscadail speisialta a thógáil ar lámh de réir mar is cuí.

RIACHTANAIS:

 • Bunchéim (m.sh. Teanga, Polaitíocht, Gnó)
 • Ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge
 • Eolas ar straitéisí forbartha gnó agus ar fhorbairt caidrimh
 • Ceadúnas tiomána glan

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

 • Cáilíocht iarchéime a bheith aige/aici
 • Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht ghaolmhar; in earnáil ghaolmhar; san earnáil dheonach
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna
 • Cumas a bheith aige/aici coincheapa a chur in iúl d’fhoireann ardbhainistíochta
 • Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici
 • Cumas a bheith aige/aici eolas a chur ar fáil i slí loighciúil /físeach
 • Cur chuige anailíseach a bheith aige/aici maidir le bailiú faisnéise
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 5 Eanáir 2018, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Bunmhaoiniú ó