Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail (Baile Átha Cliath)

Folúntais | An tOireachtas

FOLÚNTAS

OIFIGEACH IMEACHTAÍ & FORBAIRT FREASTAIL

SCÁLA TUARASTAIL

€29,026 - €38,974
(Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.)


LÁTHAIR OIBRE

BAILE ÁTHA CLIATH

 

Post ar chonradh bliana é seo.


Ceanneagraíocht sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas.

Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IMEACHTAÍ & FORBAIRT FREASTAIL rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta.  

 

FREAGRACHTAÍ

Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh;

Caidreamh idir gréasáin labhartha Gaeilge a éascú, i gcomhar leis an Oifigeach Gréasán;

Ócáidí gréasánaíochta a reáchtáil don phobal úsáidte Gaeilge;

Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais;

Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a reáchtáil;

Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais a bhailiú; agus

Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte nuair is gá. 
 

RIACHTANAIS

Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;

Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú;

Eolas ar phobal na Gaeilge i gceantair lasmuigh den Ghaeltacht;

Taithí ar úsáid na meán sóisialta;

Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus

Ceadúnas tiomána glan.


Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht Ghaeilge / ealaíne;

Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna diana;

Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici;

Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach;

Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus

É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

 

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 29 Lúnasa 2019, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Bunmhaoiniú ó