Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail (Baile Átha Cliath)

Folúntais | An tOireachtas
TUARASTAL €30,127 - €40,053 (Grád: Oifigeach Feidhmiúcháin)
LÁTHAIR OIBRE Is i mBaile Átha Cliath atá an post seo lonnaithe. Post ar chonradh bliana é seo, leis an bhféidearthacht cur leis.

CEANNEAGRAÍOCHT sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas. Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IMEACHTAÍ & FORBAIRT FREASTAIL rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh;
 • Caidreamh idir gréasáin labhartha Gaeilge a éascú, i gcomhar leis an Oifigeach Gréasán;
 • Ócáidí gréasánaíochta a reáchtáil don phobal úsáidte Gaeilge;
 • Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais;
 • Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a riar;
 • Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais a bhailiú; agus
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte nuair is gá.

RIACHTANAIS

 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;
 • Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú;
 • Eolas ar phobal na Gaeilge i gceantair lasmuigh den Ghaeltacht;
 • Taithí ar úsáid na meán sóisialta;
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus
 • Ceadúnas tiomána glan.

BEIDH SÉ INA BHUNTÁISTE AG IARRTHÓIR:

 • Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht Ghaeilge / ealaíne,
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici;
 • Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach;
 • Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 16 Eanáir 2020, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha,
Leas-Stiúrthóir,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Faigheann Oireachtas na Gaeilge bunmhaoiniú ó