Oifigeach Imeachtaí (Tuaisceart Éireann)

Folúntais | An tOireachtas

FOLÚNTAS

OIFIGEACH IMEACHTAÍ

(TUAISCEART ÉIREANN)

 

SCÁLA TUARASTAIL

£20,692 - £22,739  (Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.)

 

LÁTHAIR OIBRE

Is i dTuaisceart Éireann atá an post seo lonnaithe.

 

Post ar chonradh bliana é seo.

Ceanneagraíocht sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas.   

Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IMEACHTAÍ rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta.  

 

FREAGRACHTAÍ

Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh;

Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais;

Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a reáchtáil;

Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais a bhailiú;

Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte; agus

Promóisin a fhorbairt chun imeachtaí ealaíne agus siamsa i nGaeilge a chur chun cinn.

 

RIACHTANAIS

Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;

Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú;

Eolas ar phobal Gaeilge Thuaisceart Éireann;

Taithí ar úsáid na meán sóisialta;

Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus

Ceadúnas tiomána glan.

 

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht Ghaeilge / ealaíne sa dlínse ó thuaidh,

Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna diana;

Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici;

Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach;

Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus

É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 29 Lúnasa 2019, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Bunmhaoiniú ó