Oifigeach Imeachtaí (Tuaisceart Éireann)

Folúntais | An tOireachtas
TUARASTAL £20,951 - £23,023 (Grád: AO356)
LÁTHAIR OIBRE Is i dTuaisceart Éireann atá an post seo lonnaithe. Post ar chonradh bliana é seo, leis an bhféidearthacht cur leis.

CEANNEAGRAÍOCHT sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas. Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IMEACHTAÍ rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh;
 • Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais;
 • Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a reáchtáil;
 • Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais a bhailiú;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte; agus
 • Promóisin a fhorbairt chun imeachtaí ealaíne agus siamsa i nGaeilge a chur chun cinn.

RIACHTANAIS

 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;
 • Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú;
 • Eolas ar phobal Gaeilge Thuaisceart Éireann;
 • Taithí ar úsáid na meán sóisialta;
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus
 • Ceadúnas tiomána glan.

BEIDH SÉ INA BHUNTÁISTE AG IARRTHÓIR:

 • Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht Ghaeilge / ealaíne sa dlínse ó thuaidh;
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici;
 • Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach;
 • Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 16 Eanáir 2020, chuig:
Máirín Nic Dhonnchadha,
Leas-Stiúrthóir,
An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

poist@antoireachtas.ie

Faigheann Oireachtas na Gaeilge bunmhaoiniú ó