Oifigeach Airgeadais & Cléireachais (ó Dheas)

Folúntais | An tOireachtas

SCÁLA TUARASTAL: €27,401 - €41,433 (Ciorclán 12/2020 Appendix 2A;)
Grád: Oifigeach Cléireachais Ardscála, ag tosú ag pointe 1
ÁIT OIBRE: Baile Átha Cliath nó Gaillimh

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”.  Dá réir sin, bíonn dualgais oibre ar gach ball foirne a bhaineann leis an dlínse ó thuaidh agus leis an dlínse ó dheas.

Beidh an tOifigeach Airgeadais & Cléireachais freagrach as chuntasaíocht laethúil na heagraíochta agus as an streabhadh cáipéiséisochta.  Cuirfear oiliúint agus tacíocht chuí ar fáil.

CÚRAIMÍ

 • Taifead airgeadais na heagraíochta ó lá go lá a choimeád;
 • Bainistiú a dhéanamh ar chuntais iníoctha (sonraisc agus íocaíochtaí)
 • Déileáil le forais mhaoinithe agus urraíochta na heagraíochta;
 • Cáipéisíocht airgeadais a ullmhú;
 • Buiséid & tuairiscí airgid a ullmhú;
 • Bainistiú a dhéanamh ar chomhfhreagras na heagraíochta;
 • Déileáil le heagraíochtaí cultúir, teanga agus ealaíne éagsúla agus páirtithe leasmhara eile de chuid an Oireachtais;
 • Córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád;
 • Ullmhúcháin a dhéanamh do chruinnithe (comhfhreagras & cáipéisíocht a ullmhú).

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge agus i mBéarla;
 • Ardscileanna ríomhaireachta;
 • Cruinneas i mbun oibre;
 • A bheith in ann obair a chur i gcrích faoi bhrú sprioc-amanna ;
 • Scileanna eagrúcháin den scoth

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

 • Taithí airgeadais /chuntasaíochta a bheith aige /aici;
 • Taithí ar úsáid Sage;
 • É/Í a bheith ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Dé Luain, 16 Lúnasa 2021, chuig: poist@antoireachtas.ie

Faigheann An tOireachtas bunmhaoiniú ó