Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Oifigeach Comhpháirtíochta

Folúntais || An tOireachtas

FOLÚNTAS: Oifigeach Comhpháirtíochta
TUARASTAL: *€35,687 - €58,251 (Ciorclán 01/2024; ; GRÁD OIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN)
*Beidh an té a cheapfar ag tosú ag pointe 1 den scála
LÁTHAIR OIBRE: Gaillimh nó Baile Átha Cliath
TRÉIMSHE: Conradh 3 bliana agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”.  Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH COMHPHÁIRTÍOCHTA lárnach i gcur i gcrích Phlean Gréasán na heagraíochta agus ina b(h)all d’fhoireann bheag, chruthaitheach, thiomanta.  Is é príomhsprioc an Phlean Gréasán ná seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo a bheith rannpháirteach in imeachtaí éagsúla sóisialta, siamsa agus áineasa trí Ghaeilge.    . 

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

 • Tionscnaimh cairdis agus muintearais a fhorbairt d’fhonn grúpaí sainspéise a thabhairt le chéile faoi bhrat na Gaeilge;
 • Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le hÁisíneachtaí Stáit, Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí & le hinstitiúidí na Earnála Poiblí;
 • Feasacht a ardú maidir le spriocanna, tairbhí agus imeachtaí Ghréasán Gaeilge na hEarnála Poiblí;
 • Ábhar Poiblíochta agus Feasachta a sholáthar do dhaoine ar mian leo an Ghaeilge a bheith lárnach i ngach ghné dá saol;
 • Bheith rannpháirteach in eagrú imeachtaí éagsúla sóisialta, siamsa agus áineasa trí Ghaeilge;
 • Tuairiscí rialta a chur ar fáil maidir le dul chun cinn; &
 • Dualgais eile de réir mar is gá.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Sárscileanna idirphearsanta;
 • Ardchaighdeán scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla;
 • Ábalta i mbun iltascáil;
 • A bheith in ann oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Cumas oibriú as do stuaim féin agus freisin mar chuid d’fhoireann bheag, ghnóthach.

INMHIANAITHE

 • Cáilíocht Gnó / Riaracháin / Ríomhaireachta;
 • Taithí ar chruthú ábhar d’ardáin ilmheáin; &
 • Cleachtadh ar a bheith ag feidhmiú i dtimpeallacht gnó.

Is fostóir comhionannais é An tOireachtas agus is í an Ghaeilge teanga oibre na heagraíochta.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Déardaoin, 6 Meitheamh 2024, chuig: poist@antoireachtas.ie