Oifigeach Feidhmiúcháin (ó Thuaidh)

Folúntais | An tOireachtas

TUARASTAL: £28,706 - £29,307; Grád EOI237 (Beidh an té a cheapfar seo phost seo ag tosú ag Pointe 1 den scála.)
LÁTHAIR OIBRE: Tuaisceart Éireann
TRÉIMHSE: Post lánaimseartha é seo agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”.  Dá réir sin, bíonn dualgais oibre ar gach ball foirne a bhaineann leis an dlínse ó thuaidh agus leis an dlínse ó dheas.

Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN lárnach i gcur i gcrích Phlean Oibre na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Clár Imeachtaí Uile-Oileáin an Oireachtais a chur chun cinn sa dá dhlínse agus rannpháirtíocht ann a spreagadh;
 • Caidreamh idir gréasáin labhartha Gaeilge agus Ealaíne a éascú agus a chothú, i gcomhar leis an Oifigeach Gréasán;
 • Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais;
 • Feidhmiú mar bhall de mheitheal meán sóisialta na heagraíochta;
 • Ócáidí gréasánaíochta a reáchtáil don phobal úsáidte Gaeilge;
 • Tionscadail cultúir, ealaíne agus siamsa a reáchtáil; agus
 • Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais a bhailiú.

RIACHTANAIS

 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;
 • Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú;
 • Eolas ar phobal na Gaeilge;
 • Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici;
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus
 • Ceadúnas tiomána glan.

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

 • Taithí ghairmiúil a bheith aige/aici i dtimpeallacht Ghaeilge / Ealaíon;
 • Taithí ar úsáid na meán sóisialta;
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Dé Luain, 16 Lúnasa 2021, chuig: poist@antoireachtas.ie

Faigheann An tOireachtas bunmhaoiniú ó