Oifigeach Riaracháin & Faisnéise (ó Thuaidh)

Folúntais | An tOireachtas

TUARASTAL: £22,519 - £23,955; Grád: AO356 (Beidh an té a cheapfar sa phost seo ag tosú ag Pointe 1 den scála.)
LÁTHAIR OIBRE Tuaisceart Éireann
TRÉIMHSE Post lánaimseartha é seo agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”.  Dá réir sin, bíonn dualgais oibre ar gach ball foirne a bhaineann leis an dlínse ó thuaidh agus leis an dlínse ó dheas. 

Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH RIARACHÁIN & FAISNÉISE rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Oibre na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil d’imeachtaí cultúir, ealaíon agus gréasánaíochta na heagraíochta;
 • Gnáth-dhualgais cléireachais a chomhlíonadh;
 • Feidhmiú mar bhall de mheitheal meán sóisialta na heagraíochta;
 • Ullmhúcháin a dhéanamh do chruinnithe (comhfhreagras, cáipéisíocht agus ionaid a ullmhú); agus
 • Taighde maidir le tionscadail na heagraíochta a dhéanamh.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla;
 • Scileanna ríomhaireachta den scoth;
 • Taithí ar úsáid na meán sóisialta;
 • Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre;
 • Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna; agus
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin.

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

 • Eolas ar earnáil na Gaeilge / na nEalaíon;
 • Eolas a bheith aige/aici ar imeachtaí a eagrú; agus
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Dé Luain, 16 Lúnasa 2021, chuig: poist@antoireachtas.ie

Faigheann An tOireachtas bunmhaoiniú ó