Rialacha na gComórtas

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas
 1. An tOireachtas a thoghfaidh na moltóirí.
 2. Glacann An tOireachtas an ceart chuige féin gan an chéad duais ná duais ar bith a bhronnadh i gcomórtas ar bith, ná an t-airgead duaise iomlán in aon chomórtas a roinnt, agus fós, gan duais ar bith a ligean le hiomaitheoir ná le foireann iomaíochta a mbeidh aon ní mírialta ann maidir lena n-iomaíocht.
 3. In aon chás inar gá cead nó ceadúnas a fháil ón údar, ó chumadóir nó eile le haon chuid dá shaothar a chur ar stáitse i rith comórtas ar bith de chuid an Oireachtais, is ar an iomaitheoir (nó ar an bhfoireann iomaíochta) a bheidh an dualgas an cead nó ceadúnas sin a fháil roimh ré ón té ar leis an cóipcheart, agus beidh air (nó orthu), freisin, An tOireachtas a chosaint ar aon éileamh nó imeacht dlí a d’fhéadfadh teacht de bharr a fhoilsithe nó a léirithe amhlaidh.
 4. Ní bheidh aon bhall den Oireachtas ná de Bhord Stiúrtha an Oireachtais freagrach in aon mhoill ná cailliúint ná damáiste, ná ceataí a tharlóidh d’aon iomaitheoir ná d’aon fhoireann iomaíochta.
 5. Ní bheidh cead ag aon bhall d’fhoireann anOireachtais ná de Bhord Stiúrtha an Oireachtais a bheith ina iomaitheoir in aon chomórtas de chuid Oireachtas na Gaeilge.
 6. Glacann An tOireachtas ceart aonarach chuige féin grianghrafadh nó taifeadadh, nó craoladh a dhéanamh ar aon chuid ní ar aon ghné d’imeachtaí an Oireachtais. Comhaontaíonn gach iomaitheoir a bheidh rannpháirteach i gcomórtas ar bith go bhféadfaidh An tOireachtas an rannpháirtíocht sin a úsáid in aon mheán nó aon fhormaid agus ceadúnú a thabhairt i leith an chirt sin nó é a shannadh ar bhealach ar bith is cuí leis, ar fud an domhain.
 7. Seilbh shealadach a gheobhaidh lucht buaite ar chearnaire/chorn. Beidh an fhoireann nó an duine a mbronnfar air é freagrach as a shlán choinneáil, agus ní foláir é a chur ar ais chuig Stiúrthóir an Oireachtais mí roimh an gcéad Oireachtas eile tar éis bhuaite, nó níos túisce má iarrtar é.
 8. Ní bheidh sé ceadmhach taifeadadh a dhéanamh ag féile an Oireachtais gan réamhchead ó Stiúrthóir an Oireachtais.
 9. Ní foláir iarratas iomaíochta ar an bhfoirm oifigiúil, mar aon le táille iomaíochta, a bheith ag Stiúrthóir an Oireachtais roimh 14 Meán Fómhair 2018. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dáta sin. Ní aisíocfar táille iomaíochta ar aon chúinse.
 10. Is é An tOireachtas a shocróidh tráth agus ord iomaíochta agus foilseofar an tráth agus an t-ord sin i gclár oifigiúil na Féile. Ní foláir don uile iomaitheoir agus fhoireann iomaíochta dul chun iomaíochta de réir an oird sin, agus is féidir an té nó an fhoireann nach ndéanann amhlaidh a chosc ó iomaíocht sa chomórtas áirithe sin. Is ceadmhach don Oireachtas, áfach, tráth agus ord na hiomaíochta a athrú, réamhbhabhtaí a eagrú srl, más gá, ach fógra cuí a thabhairt don lucht iomaíochta.
 11. I gcás na gcomórtas amhránaíochta, má bhíonn iomaitheoir páirteach i níos mó ná comórtas amháin, is gá dó/di amhráin a chanadh nár chan siad i gcomórtas eile i rith na féile seo. Dícháileofar iomaitheoirí a chanann amhrán i gcomórtas a chan sé/sí i gcomórtas eile roimhe sin i rith na féile.
 12. Rachaidh na buaiteoirí i gComórtas Sean-Nóis na mBan, i gComórtas Sean-Nóis na bhFear agus i gComórtas Chorn Uí Riada ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na hÉireann sa Chomórtas Amhránaíochta Traidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach i 2019. Triúr iomaitheoirí as gach ceann de na náisiúin Cheilteacha a thagann faoi scáth na Féile Pan Ceiltigh a bhíonn rannpháirteach sa chomórtas seo agus i gcás na hÉireann, is buaiteoirí Oireachtais a bhíonn i gceist.
 13. Ní bheidh sé ceadmhach aon agóid phoiblí in aghaidh bhreith na moltóirí a dhéanamh ag aon tionól Oireachtais ach ní miste d’iomaitheoir nó d’fhoireann iomaíochta agóid i scríbhinn, agus í sínithe ag an agóideoir, a thabhairt do Stiúrthóir an Oireachtais laistigh d’uair an chloig ó thabhairt na breithe, ach táille €50 a bheith leis an agóid. Is faoin Oireachtas a bheidh aisíoc nó coinneáil an airgid sin.
 14. Seolfar na duaiseanna airgid chuig na buaiteoirí tar éis an Oireachtais.
 15. Ní áireofar comórtas a bheith ann mura dtagann 5 iarratas fána chomhair. Ní bhronnfar ach an chéad duais mura mbeidh ach 3 san iomaíocht.