Oifigeach Feidhmiúcháin (ó Dheas)

Folúntais | An tOireachtas

TUARASTAL: €30,884 (Ciorclán: 12/2020; Appendix 2A Oifigeach Feidhmiúcháin PPC)
LÁTHAIR OIBRE: Gaillimh nó Baile Átha Cliath
TRÉIMHSE; Post lánaimseartha ar chonradh bliana is ea é agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis. Tá féidearthacht, áfach, go leanfaí tréimhse an phoist níos faide ná bliain.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”.  Dá réir sin, bíonn dualgais oibre ar gach ball foirne a bhaineann leis an dlínse ó thuaidh agus leis an dlínse ó dheas.

Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN lárnach i gcur i gcrích Phlean Oibre na heagraíochta.

FREAGRACHTAÍ

 • Riar a dhéanamh ar córas teicneolaíochta faisnéise na heagraíochta;
 • Teagmháil agus comhoibriú a dhéanamh le heagraíochtaí cultúir, ealaíon agus teanga;
 • Clár oibre na hoifige a bhainistiú;
 • Córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád;
 • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil d’imeachtaí na heagraíochta; agus
 • Taighde a dhéanamh do thionscadail éagsúla.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Ardchaighdeán scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla;
 • Ardscileanna ríomhaireachta;
 • Súil ghéar anailíseach i mbun oibre;
 • A bheith in ann oibriú de réir amspriocanna teanna;
 • Scileanna eagrúcháin den scoth;
 • Eolas beacht ar chórais bhainistíochta inneachair; agus
 • Ábaltacht oibriú as a stuaim féin.

Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir:

 • Eolas a bheith aici/aige ar earnálacha na Gaeilge / na nEalaíon
 • Taithí ar úsáid na meán sóisialta;
 • É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Dé Luain, 16 Lúnasa 2021, chuig: poist@antoireachtas.ie

Faigheann An tOireachtas bunmhaoiniú ó